พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมฝึกงานจริงในการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

15 Dec 2022

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศในปีนี้ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยคุณชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม (ยืนคนที่ 4 จากซ้ายของภาพ) และคุณสันติ ศรีสงคราม  Director - Experience Development (ยืนคนที่ 2 จากซ้ายของภาพ) ให้การต้อนรับ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (ยืนคนที่ 5 จากซ้ายของภาพ)  และผศ.จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (ยืนคนที่ 3 จากซ้ายของภาพ) และคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมทั้งได้มีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตการทำงาน เพิ่มทักษะวิชาชีพ สัมผัสประสบการณ์จริงในการฝึกงานภาคปฏิบัติในสายอาชีพจากผู้มีประสบการณ์

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ปฐมนิเทศต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมความพร้อมฝึกงานจริงในการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

โดยทางพลัสฯ มีสถาบัน PLUS Eduplex ที่ให้การสนับสนุนประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านสายงานบริหารทรัพยากรอาคารแบบครบวงจร พร้อมรองรับอัตราการเติบโตของที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ สิริ แคมปัส