'SeniaCare' สนับสนุนโครงการนางฟ้าชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน

20 Dec 2022

นายณัฐพัฒน์ นิธิอุทัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลย์เทกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตที่นอนป้องกันแผลกดทับ 'SeniaCare' และคณะ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ) จังหวัด.แม่ฮ่องสอน และองค์กรสาธารณประโยชน์ใจสะอาด และกลุ่มเครือข่ายนางฟ้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โดยมีทีมคณะอาจารย์นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของ SeniaCare ให้ความรู้ทักษะการช่วยเหลือผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อจะได้นำไปช่วยเหลือกลุ่มผู้ประสบปัญหาในชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังได้ร่วมบริจาคที่นอนยางพาราชนิดพิเศษป้องกันแผลกดทับ, ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ และของอุปโภคที่จำเป็น ผ่านกลุ่มนางฟ้าชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ณ ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ (CDPD) อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

'SeniaCare' สนับสนุนโครงการนางฟ้าชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน

'SeniaCare' สนับสนุนโครงการนางฟ้าชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน