คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

09 Dec 2022

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 5 มกราคม 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

**หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต -สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)-สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) -สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต -สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)-สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)-สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)-สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

**หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต -สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)-สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

**หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต -สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fit.ssru.ac.th/