PR VGI ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ

22 Nov 2022

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ ("VGI") ผู้นำการตลาด Offline-to-Online ("O2O")  Marketing Solutions บนแพลตฟอร์มธุรกิจสื่อโฆษณา ธุรกิจบริการชำระเงิน และธุรกิจการจัดจำหน่าย คว้ารางวัลอันทรงเกียรติ "องค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการดีเด่น" ประจำปี 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีคุณอรนุช รุจิราวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการขาย บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้ารับมอบรางวัลในฐานะบริษัทที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางธุรกิจที่ดีควบคู่กับการให้ความสำคัญกับเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลแห่งความสำเร็จของความพยายามในการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรที่สนับสนุนเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และการไม่เลือกปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรอย่างจริงจังเสมอมา ตลอดจนคลอบคลุมไปถึงการเดินหน้าส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนต่อไป

PR VGI ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ