วว. /มกอช.หารือความร่วมมือการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน

16 Jan 2023

ดร.พัชทรา มณีสินธุ์ รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะผู้บริหาร สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ร่วมสวัสดีปีใหม่ พุทธศักราช 2566 แด่ นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมหารือความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ มกอช.

วว. /มกอช.หารือความร่วมมือการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน

ทั้งนี้ วว. โดย สรร. ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองกับ มกอช. ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 17021-1 ด้านระบบ ขอบข่ายด้านอาหารและเกษตร มาตรฐาน ISO/IEC 17065 ด้านผลิตภัณฑ์ ขอบข่ายเกษตร GAP และเกษตรอินทรีย์ เช่น การรับรองระบบมาตรฐาน GMP โรงคัดบรรจุ โรงรวบรวมผัก ผลไม้ เช่น ลำไย ทุเรียน เพื่อการส่งออก การรับรองผลิตภัณฑ์ GAP ผลไม้ และข้าว เป็นต้น ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้ วว. ได้รับรางวัลหน่วยรับรองดีเด่นจาก มกอช. ในปี 2563 และ 2564 ด้วย

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : [email protected] Line@TISTR IG : tistr_ig

วว. /มกอช.หารือความร่วมมือการตรวจประเมินและรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน