ธนาคารไทยเครดิตฯ ตั้งมูลนิธิไทยเครดิต "EMpower" สร้างพลังแกร่งสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

22 Dec 2022

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กำลังดำเนินการขยายหลักสูตรความรู้ด้านการเงิน "ตังค์โต Know-how" เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก อันเป็นผลสำเร็จของหลักสูตร ที่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย จากกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายขึ้น โดยมีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วกว่า 100,000 คน นับตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน

ธนาคารไทยเครดิตฯ ตั้งมูลนิธิไทยเครดิต "EMpower" สร้างพลังแกร่งสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน

โครงการ "ตังค์โต Know-how" ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจภายใต้ปรัชญาของธนาคาร Everyone Matters หรือ ทุกคน คือ คนสำคัญ ซึ่งธนาคารเชื่อว่า ความรู้ด้านการเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย และขนาดเล็ก รวมถึงผู้ด้อยโอกาสภายในชุมชนที่ธนาคารดำเนินการอยู่ ให้มีพลังความสามารถตัดสินใจด้านการเงินอย่างรอบรู้ และเหมาะสม ช่วยให้การดำรงชีวิตได้ดียิ่งขึ้น

ปีนี้ ธนาคาร จึงได้ขยายความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการจัดตั้งมูลนิธิไทยเครดิตขึ้น ภายใต้ แนวคิดหลัก "EMpower" สร้างพลังแกร่งสู่สังคม และเศรษฐกิจฐานราก มุ่งความสำเร็จใน 3 ด้านหลัก การให้ความรู้ ด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง และเหมาะกับสถานการณ์, การออกแบบหลักสูตรให้เข้าใจง่าย และการพัฒนาอาชีพ สร้างรายได้มากขึ้น

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ประกอบการรายเล็กระดับรากหญ้าในตลาดสดอาจไม่มีความรู้ทางวิชาการสูง และไม่ได้เรียนรู้ถึงวิธีที่จะดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมถึงด้านการเงินด้วย ดังนั้น ธนาคารจึงเป็นตัวเชื่อมในส่วนที่พวกเขาขาด โดย ทำให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความเข้าใจด้านการเงินมากขึ้น สามารถนำไปตัดสินใจ และปฏิบัติได้จริง

ท้ายที่สุด การติดอาวุธความรู้ทางการเงินจะช่วยลดหนี้ภาคครัวเรือน ซึ่งถือเป็นปัญหาระดับชาติ โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่า หนี้ภาคครัวเรือนของประเทศไทย ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 เป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 88.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP เทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ ที่มีสัดส่วนร้อยละ 89.2 อย่างไรก็ตาม ครอบครัวชาวไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำยังคงต้องดิ้นรนต่อสู้กับภาระหนี้อันเนื่องมาจากภาวะ เงินเฟ้อ และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งสะท้อนได้จากจำนวนประชาชนที่ใช้สินเชื่อส่วนบุคคล และการกู้ยืมผ่าน บัตรเครดิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

"สำหรับ EMpower ที่เน้นอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ E และ M นั้นย่อมาจากคำว่า Everyone Matters หรือ ทุกคน คือ คนสำคัญ มูลนิธิจะสร้างพลังแกร่งให้ผู้ประกอบการรายย่อย และรายเล็ก ซึ่งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถตัดสินใจด้านการเงินได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ต้องเผชิญกับความกลัว และภัยอันตรายจากผู้ให้กู้ยืมเงินนอกระบบ อย่างผิดกฎหมาย และพนักงานธนาคาร EMployee ซึ่งเป็นอาสาสมัคร ผู้เปี่ยมด้วยพลังแห่งความเชื่อมั่น จะสามารถ ส่งต่อพลังแกร่งสู่สังคม" นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าว

นอกจากสร้างเสริมความรู้ทางการเงิน และสนับสนุนด้านการศึกษาแล้ว มูลนิธิฯ ยังมีแผนในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ชุมชนนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม มาสร้างอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรการกุศล และองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม

นายรอย เสริมว่า ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการรายย่อย ธนาคารยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยยึดหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ เป็นแนวทาง (Sustainable Development Goals -SDGs) อาทิ การศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ เป็นต้น

ปีนี้ ธนาคารได้ขยายหลักสูตร "ตังค์โต Know-how" ครอบคลุมกลุ่มมนุษย์เงินเดือน พนักงานชั่วคราว กลุ่มอาชีพอิสระ รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และ ผู้นำชุมชนด้วย

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ฝึกหัดผู้จัดการสาขา ให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ และแปลงโฉมสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยของธนาคาร 265 แห่งทั่วประเทศ ให้กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพื่อให้สามารถกระจายความรู้ทางการเงินได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงในทุกภูมิภาคอีกด้วย

ธนาคารไทยเครดิตฯ ตั้งมูลนิธิไทยเครดิต "EMpower" สร้างพลังแกร่งสู่สังคมและเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน