SYS มอบทุนเยาวชน 10 โรงเรียน จ.ระยอง ปูรากฐานการศึกษาปฐมวัยสู่กำลังสำคัญของชาติในอนาคต

22 Dec 2022

SYS ส่งมอบโอกาสเข้าถึงการศึกษาแก่เยาวชน มอบทุนการศึกษาขั้นประถมแก่ 10 สถาบันในพื้นที่ จ.ระยอง ยกระดับคุณภาพชีวิต ปูรากฐานสู่อนาคต เป็นกำลังสำคัญพัฒนาชาติสืบไป

SYS มอบทุนเยาวชน 10 โรงเรียน จ.ระยอง ปูรากฐานการศึกษาปฐมวัยสู่กำลังสำคัญของชาติในอนาคต

นายทรากุน อาจคุ้มวงษ์ ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี กล่าวว่า SYS มุ่งมั่นในการดำเนินนโยบายบนหลักธรรมาภิบาลที่ตั้งอยู่บนจิตสำนึกความรับผิดต่ออย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กไทย

บริษัท ฯ จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจากสถาบันการศึกษา 10 แห่งในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งพิธีมอบทุนการศึกษาจัดขึ้น ณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (โรงงานมาบตาพุด) โดยมี นายทรากุน อาจคุ้มวงษ์ ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นผู้มอบ เมื่อเร็วๆนี้

"เด็กช่วงปฐมวัยถือเป็นหัวใจหลักของการศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงเวลาสำคัญของการวางรากฐานด้านการศึกษาจากการที่เด็กในวัยนี้จะเริ่มมีพัฒนาการที่จะส่งผลต่อทั้งสติปัญญา อารมณ์ ตลอดจนพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อไปในอนาคต ดังนั้น การสร้างโอกาสทางการศึกษาจึงเสมือนเป็นประตูสู่การสร้างอนาคตตามความฝัน ช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับโอกาสและครอบครัวดีขึ้น และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต" นายทรากุน กล่าว

สำหรับทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาดังกล่าว จำนวน 500 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) โดยมอบให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีและเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์จากโรงเรียน 10 แห่ง ในพื้นที่ตำบลต่างๆ ของจังหวัดระยอง ประกอบด้วย ตำบลมาบตาพุด ได้แก่ โรงเรียนวัดตากวน โรงเรียนบ้านมาบตาพุด และ โรงเรียนบ้านหนองแฟบ ตำบลเนินพระ ได้แก่ โรงเรียนวัดกรอกยายชา และ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 ตำบลห้วยโป่ง ได้แก่ โรงเรียนมาบชลูด โรงเรียนวัดห้วยโป่ง และ โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด ตำบลบ้านฉาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านพยูน และโรงเรียนวัดประชุมมิตรบำรุง นอกจากนี้ SYS ยังมีแผนมอบทุนการศึกษาเพิ่มเติมอีก 6 โรงเรียนในเร็วๆ นี้ด้วย

โครงการมอบทุนการศึกษาระดับประถมศึกษาดังกล่าว เป็นหนึ่งในสามนโยบายการดำเนินงานตามแนวคิด 3E Concept ของ SYS ที่มุ่งสนับสนุนทั้งด้านการศึกษา (Education) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Economy) และด้านชุมชนนิเวศ (Ecology) อันถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ SYS ให้ความสำคัญมาโดยตลอด ซึ่งแนวคิดทั้งสามด้านนี้สามารถเชื่อมโยงหากันได้ในทุกมิติ เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนสืบไป