คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

27 Dec 2022

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 - 5 มกราคม 2566

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering)
  • สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (Engineering Management)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health)
  • สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (Electrical Technology)
  • สาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร (Real Estate and Facility Management)
  • สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design)

หลักสูตรการออกแบบบัณฑิต

  • สาขาวิชาการออกแบบนิทรรศการและแอนิเมชันสามมิติ (Exhibition Design and Three Dimensional Animation)
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Industrial Design and Packaging)

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต

  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ (Industrial Arts and Science)

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://fit.ssru.ac.th/

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่