"แม็คกรุ๊ป" สานต่อ "โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ" จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรม รุ่นที่ 6

28 Sep 2022

จบการอบรมสำหรับ โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 6 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชน ประกอบด้วย สำนักงานเขตประเวศ โรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดฝึกอบรม และบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ "แม็คยีนส์" เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนเย็บผ้า โดยพนักงานของบริษัทร่วมเป็นครูฝึกสอนด้วยจิตอาสา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม

"แม็คกรุ๊ป" สานต่อ "โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ"  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรม รุ่นที่ 6

ล่าสุดแม็คกรุ๊ป ร่วมกับเขตประเวศ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครบ 48 ชั่วโมง โดยนายพงษ์ศักดิ์ ตันธนพิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สำหรับโครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 6 เป็นหนึ่งในโครงการที่ตอบสนองนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา ให้ความช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยหลักสูตรจะเน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรวมหลักสูตรสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ซึ่งจากความสำเร็จของโครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 6 บริษัทจะเดินหน้าสานต่อโครงการดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านการประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยนำความเชี่ยวชาญด้านการตัดเย็บผ้า ซึ่งถือเป็นดีเอ็นเอ ที่แม็คยีนส์มีความชำนาญพร้อมส่งต่อองค์ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

"แม็คกรุ๊ป" สานต่อ "โครงการแม็คกรุ๊ปฝึกสอนเย็บผ้าพัฒนาอาชีพ"  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรม รุ่นที่ 6