มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งขับเคลื่อน Reinventing University ต่อเนื่อง พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย ก้าวสู่การเป็นมหาลัยชั้นนำของโลก

19 Sep 2022

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชูยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน Reinventing University อย่างต่อเนื่อง พลิกโฉมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ขับเคลื่อน 3 แกนหลัก ความเป็นนานาชาติ วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล และนวัตกรรมด้านสุขภาพการแพทย์และเทคนิคการแพทย์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งขับเคลื่อน Reinventing University ต่อเนื่อง พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย ก้าวสู่การเป็นมหาลัยชั้นนำของโลก

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและจัดอยู่ในกลุ่มวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อดำเนินโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ หรือ Reinventing University ภายใต้การขับเคลื่อน 4 ด้าน ในปี 2563-2564 ได้แก่ ความเป็นนานาชาติ วิทยาศาสตร์ดิจิทัล การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมแบบใหม่

สำหรับปีนี้ ม.อ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน "การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตกำลังคนขั้นสูง เพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มยุทธศาสตร์" จำนวน 3 โครงการหลัก ได้แก่

  1. โครงการสร้างศักยภาพความเป็นนานาชาติที่มีด้วยกัน 4 โครงการย่อย คือ 1). โครงการทักษะใหม่ของประชากรโลกเพื่อตลาดแรงงานโลก 2). โครงการ PSU Open Mobility ที่เป็นการพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย Virtual Visiting Professor, International Postdoc, International Virtual Seminar, World Class Self Learning (MOOC) และ Young Global Affairs and Corporate Communication (GACC) 3). โครงการพลิกโฉมการยอมรับในระดับสากล และ 4). โครงการยกระดับหลักสูตรสู่การรับรองระดับนานาชาติ ได้แก่ International Accreditation
  2. โครงการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมอาหารทะเล สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
  3. โครงการยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพการแพทย์และเทคนิคการแพทย์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐกิจ และสังคม ในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ม.อ. กล่าวว่า ความมุ่งมั่นเพื่อขับเคลื่อนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ทำให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 สถาบันอุดมศึกษาในภูมภาคเอเชีย ที่ได้รับรางวัล "THE Award Asia 2022" ด้าน International Strategy of the Year หรือ สถาบันอุดมศึกษาที่มีกลยุทธ์นานาชาติดีที่สุด ซึ่งจัดโดย Times Higher Education หรือ THE สำนักจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีชื่อเสียงจากประเทศอังกฤษอีกด้วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งขับเคลื่อน Reinventing University ต่อเนื่อง พลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของไทย ก้าวสู่การเป็นมหาลัยชั้นนำของโลก