วว. ต้อนรับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในโอกาสศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง

19 Sep 2022

นายสายันต์   ตันพานิช   รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา   วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัย วว. ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.กัลย์สรรค์   จันทรเสน  รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และเยี่ยมชมการสาธิตการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา ผลงานวิจัยและพัฒนา วว. โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมสร้างสรรค์ (ศนก.) ในวันที่ 19 กันยายน 2565  ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วว. ต้อนรับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานในโอกาสศึกษาดูงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง