SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่า - ภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน

23 Sep 2022

ร่วมปลูกฝังการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เหล็กดีที่คุณไว้ใจ เหล็กไทยหัวกรีน จึงได้วางนโยบายที่ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล มุ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่ชุมชน โดยในปี 2565 นี้ SYS ร่วมกับ กรมป่าไม้ และเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดระยอง ริเริ่ม "โครงการปลูกป่าประชาอาสา เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่า" ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้แก่ ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๙ ชลบุรี ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๖ (ระยอง) สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง ศูนย์ป่าไม้ระยอง สถานีควบคุมไฟป่าเขาชะเมา-เขาวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตที่ ๒ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เกษตรอำเภอบ้านฉาง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา และทสม. อำเภอบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าครั้งนี้ โดยมีนายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป่า ณ ป่าบ้านหนองตะเคียน ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่า - ภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน

"การอนุรักษ์ป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำและการป้องกันไฟป่าจะช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อน และเป็นแนวทางการเชื่อมโยงเชิงวัฒนธรรม ระหว่างภาคเอกชนกับชุมชน และภาครัฐ ในการสร้างป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำ ทำให้สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมยั่งยืนต่อไป ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง" นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง กล่าว

ด้าน นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS กล่าวว่า "โครงการปลูกป่าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และป้องกันผลกระทบจากไฟป่า ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชนในรูปแบบประชาอาสา ให้มีความเข้มแข็งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน"

นายพนม โนนพิมาย ประธานเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดระยอง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า "โครงการปลูกป่าประชาอาสาฯเป็น การจัดกิจกรรมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาห้วยมะหาด ป่าเขานั่งยอง ป่าเขาครอก ซึ่งเป็นพื้นที่เตรียมการจัดตั้งป่าชุมชน เนื้อที่ราว 11 ไร่ ลงมือปลูกต้นไม้จำนวนทั้งสิ้น 3,009 ต้น อาทิ ต้นประดู่ ยางนา มะค่า ตะเคียนทอง เป็นต้น ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ อ.บ้างฉางได้ถึง 20% โดยเมื่อต้นไม้ทั้งหมดโตเต็มที่จะสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวการที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อนได้มากถึง 24,000 กิโลกรัมต่อปี และช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์สู่ธรรมชาติและโลกได้จำนวนมหาศาล อีกทั้งสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับป่าไม้ และแหล่งน้ำ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้เป็นอย่างดีในระยะยาวด้วย"

นายณัชภัทร สุดคนึง หนึ่งในตัวแทนพนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ กล่าวเสริมว่า "โครงการปลูกป่าที่ SYS จัดตั้งขึ้น นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่สร้างประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสภาพแวดล้อม แต่ยังช่วยสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และสร้างรายได้ให้ชาวบ้านสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่าไปขายเพื่อการดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน"

SYS มุ่งให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในสามพันธกิจหลัก ได้แก่ การให้ความสำคัญด้านชุมชนนิเวศ (Ecology) การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (Economy) และการศึกษา (Education) ตามแนวคิด 3E Concept ซึ่งถือเป็นนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ SYS ให้ความสำคัญและปลูกฝัง บุคลากรทั้งองค์กรมาโดยตลอด เพื่อเป้าหมายการพัฒนาสังคมและชุมชนให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

SYS เหล็กไทย หัวใจกรีน เดินหน้าอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป้องกันไฟป่า - ภัยธรรมชาติอย่างยั่งยืน