วิศวะมหิดล เสริมศักยภาพคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล...เปิดอบรม "มินิ-วิศวกรรม" 120 ชม. สมัครวันนี้ - 5 ต.ค. 65

21 Sep 2022

สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล...คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "มินิ-วิศวกรรม" สำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจเรื่อง ไฟฟ้า-ก่อสร้าง-พลังงาน-การเงิน รุ่นที่ 22 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 5 ต.ค. 65 ระยะเวลาการอบรม 120 ชม. เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่ 8 ต.ค. 65 เป็นต้นไป โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพความสามารถให้คนทำงาน - ผู้ประกอบการ ยกระดับองค์ความรู้ในเนื้อหาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ สู่ความสำเร็จในอาชีพและองค์กรสอดคล้องกับวิถีโลกใหม่

วิศวะมหิดล เสริมศักยภาพคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล...เปิดอบรม "มินิ-วิศวกรรม"  120 ชม. สมัครวันนี้ - 5 ต.ค. 65

รศ.ดร. ศุภชัย ไพบูลย์ ประธานโครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เน็ตไร้สาย 5G ยานพาหนะไร้คนขับ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ เป็นต้น เข้ามาทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านในด้านต่างๆ (Digital Transformation) ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจและการทำงานอย่างมาก ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนรวดเร็วและรุนแรง ดังนั้นผู้ประกอบการและคนทำงานในองค์กร จำเป็นต้องเรียนรู้และยกระดับความรู้พื้นฐานในวิศวกรรมยุคใหม่ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับความรู้ด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการมินิ-วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MINI-ENG) มุ่งให้บริการวิชาการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้คำปรึกษาและแนะนำการวิจัยแก่หน่วยงาน ผู้ประกอบการและบุคลากรทั่วไป วัตถุประสงค์ของหลักสูตร"มินิ-วิศวกรรม" 1. เพื่อปูพื้นฐานและยกระดับความรู้ความสามารถในด้านวิศวกรรม และสามารถกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น 3. เพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน พร้อมนำฐานความรู้ด้านวิศวกรรม ไฟฟ้า (MINI-EE), พลังงาน (MINI-ME), การก่อสร้าง (MINI-CE) และการสร้างผลตอบแทนการลงทุน (MINI-FE) มาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ นอกจากนี้ การอบรมหลักสูตร "มินิ-วิศวกรรม" ยังช่วยเสริมการพัฒนากิจกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง หรือ CPD (Continuing Professional Development For Engineers) โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะมีสิทธิในการรับหน่วยพัฒนาความรู้ (PDU) เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับของสภาวิศวกรอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เข้าอบรม หลักสูตรมินิ-วิศวกรรม จะได้รับเป็นความรู้และประสบการณ์ทางวิศวกรรม เช่น พื้นฐานทางวิศวกรรมที่จำเป็นต้องใช้, การอ่านแบบก่อสร้าง, การถอดแบบและประมาณราคา, การคำนวณและรับแรงคอนกรีตและเหล็ก, การสำรวจพื้นที่กำหนดขอบเขต, งานฐานรากและเสาเข็ม เสาไฟฟ้าและระบบท่อ, เทคนิคงานต่อเติมและงานปรับปรุงอาคาร, การสำรวจและการจัดการ (Quantity Surveyor and Management : QS), การบริหารจัดการก่อสร้าง (Construction Management : CM), วัสดุก่อสร้าง, การวางแผนขนาดสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า, การควบคุมอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรม / โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ และ IoT, ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ, ปั๊มน้ำและปั๊มลม, ระบบปรับอากาศ, เทคนิคการจัดสวน, การจัดการพลังงานและพลังงานสะอาด, การวิเคราะห์พื้นฐานและการเติบโตของกิจการ, เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ, วิศวกรรมการเงิน เป็นต้น

ผู้สนใจหลักสูตรมินิ-วิศวกรรม รุ่นที่ 22 สมัครได้ที่ E-mail : [email protected]   สอบถามเพิ่มเติมที่คุณกฤชณัท (แอล) โทร. 061-446-2656, 080-262-6780  ลงทะเบียนคลิกลิ้งค์   https://bit.ly/3BgOpUU

วิศวะมหิดล เสริมศักยภาพคนไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล...เปิดอบรม "มินิ-วิศวกรรม"  120 ชม. สมัครวันนี้ - 5 ต.ค. 65