ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

14 Nov 2022

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ทีเอ็มบีธนชาต เพื่อน้อมถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ พนักงานทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี เข้าร่วมพิธีฯ

ทีเอ็มบีธนชาต ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี

โดยธนาคารได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ลูกค้าและพนักงาน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 22,519,029.81 บาท เพื่อทำนุบำรุงพระอาราม และส่งต่อพลังใจให้ชุมชน โดยทางวัดได้แบ่งมอบเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้แก่ 6 โรงพยาบาล ที่ยังขาดแคลนเครื่องมือการแพทย์ และ5 โรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วย จากมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ และผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย จากเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคม พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมปันบุญผ่านองค์กรสาธารณกุศลรวมกว่า 210 มูลนิธิ ภายใต้เว็บไซต์ "ปันบุญ" สื่อกลางในการบริจาคระหว่างองค์กร สาธารณกุศลกับผู้มีจิตศรัทธา (www.punboon.org) เพื่อเป็นการกระจายบุญต่อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงในโอกาสนี้อีกด้วย