ม.หอการค้าไทย ทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2565

02 Nov 2022

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  โดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย   เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี  2565   ณ วัดแถวธาร  (ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ) จังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม  2565  ในการนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า และพนักงานเกษียณอายุ ต่างปิติและอนุโมทนาบุญพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานผ้าพระกฐินในครั้งนี้

ม.หอการค้าไทย ทอดกฐินพระราชทานประจำปี 2565