วว. อบรมอาชีพ "การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ"ครั้งที่ 2 เนื่องในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 63 ปี วช.

28 Oct 2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดอบรมอาชีพ "การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ" ครั้งที่ 2 สำหรับตกแต่งสถานที่หรือโต๊ะทำงานให้วยงาม ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่พี่น้องประชาชน โดยมี คุณพัชรี เดชเลย์ และคุณขนิษฐา อรัญโชติ เจ้าหน้าที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. เป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งเป็นกิจกรรมเนื่องในการจัดงานครบรอบ 63 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ( วช. ) ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ วช. บางเขน

วว. อบรมอาชีพ "การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ"ครั้งที่ 2 เนื่องในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 63 ปี วช.

วว. อบรมอาชีพ "การจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับ"ครั้งที่ 2 เนื่องในงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 63 ปี วช.