ม.ศรีปทุม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564

31 Oct 2022

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2565 ณ Exhibition Zone C ชั้น 1 อาคาร 11  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) และผ่านระบบ Zoom Online

ม.ศรีปทุม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564