ไทยน้ำทิพย์ นำตัวแทนพนักงานจากโรงงานนครราชสีมา ทำดีตอบแทนสังคม ร่วมโครงการรักน้ำ เพื่อคืนน้ำสู่ธรรมชาติและชุมชน

19 Oct 2022
เมื่อเร็วๆ นี้ คุณธงชัย ศิริธร ที่ปรึกษาบริษัท ไทยน้ำทิพย์ นำทีมตัวแทนพนักงานจากโรงงานนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก และไม้ยืนต้น บริเวณแหล่งน้ำในชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมของมูลนิธิโคคา- โคลา โดยไทยน้ำทิพย์เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ ดังกล่าว กิจกรรมนี้ดำเนินการเพื่อคืนน้ำสู่ชุมชนและธรรมชาติในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่มภายในปี พ.ศ. 2563 ทั้งยังสอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้แก่สังคมไทย โดยโครงการ?"รักน้ำ"?มีพันธกิจในการสร้างความยั่งยืนให้กับ?"น้ำ"?ที่เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเครื่องดื่มผ่านกรอบการทำงาน?3?Rs?ได้แก่ Reduce ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม?
ไทยน้ำทิพย์ นำตัวแทนพนักงานจากโรงงานนครราชสีมา ทำดีตอบแทนสังคม ร่วมโครงการรักน้ำ เพื่อคืนน้ำสู่ธรรมชาติและชุมชน

Recycle นำน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตเครื่องดื่มคืนสู่ธรรมชาติผ่านการบำบัดน้ำที่ใช้แล้วจนได้น้ำสะอาดในระดับที่สัตว์น้ำสามารถอาศัยอยู่ได้ ขณะเดียวกัน ก็นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในกระบวนการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการผลิต?และลดการใช้น้ำจากแหล่งน้ำภายนอกของชุมชน

Replenish คืนน้ำกลับสู่ชุมชนและธรรมชาติ ในปริมาณเทียบเท่ากับปริมาณที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม?โครงการ?"รักน้ำ"?เริ่มต้นในปี 2550??ภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร?เช่น?มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต?ตลอดจนเครือข่ายชุมชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่น?รวมถึงกลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ?บริษัท ไทยน้ำทิพย์