วว./ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ. ปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตกล้วยต้นเตี้ยเพื่อลดการหักล้มจากลมพายุ การผลิตกล้วยผลโตโดยใช้ฮอร์โมน และการผลิตต้นกล้ากล้วยพันธุ์ดีปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยง"

27 Oct 2022

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การผลิตกล้วยต้นเตี้ยเพื่อลดการหักล้มจากลมพายุ การผลิตกล้วยผลโตโดยใช้ฮอร์โมน และการผลิตต้นกล้ากล้วยพันธุ์ดีปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยง" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดำเนินการโดย นางสาวกัลยา โมกขพันธุ์ นักวิจัยจากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) วว.

วว./ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ. ปทุมธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตกล้วยต้นเตี้ยเพื่อลดการหักล้มจากลมพายุ การผลิตกล้วยผลโตโดยใช้ฮอร์โมน และการผลิตต้นกล้ากล้วยพันธุ์ดีปลอดโรคจากการเพาะเลี้ยง"

โดยมีผู้สนใจจากหลากหลายอาชีพในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย นักศึกษา เกษตรกร แม่บ้าน ตำรวจ ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กว่า 50 คน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2665 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี การจัดอบรมดังกล่าว เป็นการส่งเสริมความรู้ในด้านการผลิตต้นกล้ากล้วยพันธุ์ดีปลอดโรคด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทำให้ได้ต้นกล้าปลอดโรค และสามารถผลิตกล้วยได้หลากหลายสายพันธุ์ รวมทั้งเทคโนโลยีการชะลอการยืดความสูงของต้นกล้วย โดยใช้สารพาโคลบิวทราโซล ทำให้ต้านลมพายุและลดการหักล้มได้ และเมื่อใช้เทคโนโลยีดังกล่าวร่วมกับฮอร์โมนพืช คือ จิบเบอเรลลิน พ่นที่เครือ จะช่วยให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ขึ้น