บสย. ร่วมลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล"

20 Apr 2023

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่าง สำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 51 แห่ง โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการ ป.ป.ช.และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ร่วมเป็นสักขีพยาน และ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการ ป.ป.ช. ประธานในพิธีเปิดงาน

บสย. ร่วมลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล"

สำหรับการลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ตามหลัก "Apply or Explain" โดยนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยตั้งเป้าหมายในปี พ.ศ. 2570 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจจะลดน้อยลง ภายใต้การบริหารกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดย บสย. พร้อมยึดหลักองค์กรคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566

บสย. ร่วมลงนามความร่วมมือ "การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล"