กยท. ร่วมลงนาม MOU 55 หน่วยงาน มุ่งขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีคุณธรรม

20 Apr 2023

วันที่ 20 เม.ย. 66 การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดย นายสุขทัศน์ ต่างวิริยกุล รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล" ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 50 หน่วยงาน ณ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

กยท. ร่วมลงนาม MOU 55 หน่วยงาน มุ่งขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีคุณธรรม

นายสุขทัศน์ กล่าวว่า การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการประสานงานร่วมมือกันจากทั้ง 5 ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก51 แห่ง เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (21) ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล โดยบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีคุณธรรม และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการทำงาน ซึ่งจะใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานตามแนวทางการดำเนินการในบันทึกข้อตกลงที่ร่วมลงนามนี้

"กยท. จะนำแนวปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่ร่วมลงนามไปใช้ดำเนินงานภายในองค์กรอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งพัฒนา กยท. ให้เป็นองค์กรแห่งความรู้ที่มีสมรรถนะสูง ด้วยการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลต่อไป" นายสุขทัศน์ กล่าว

กยท. ร่วมลงนาม MOU 55 หน่วยงาน มุ่งขับเคลื่อนองค์กร สู่การเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีคุณธรรม