คณะครุศาสตรฯ มจพ. ขยายเวลาส่งผลงาน "การประชุมวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

29 Mar 2023

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 The 15th National Conference on Technical Education (NCTechED15) และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 The 10th International Conference on Technical Education (ICTechED10) หัวข้อเรื่อง "The New Global Megatrends and Engineering Education" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

คณะครุศาสตรฯ มจพ. ขยายเวลาส่งผลงาน "การประชุมวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

เป็นจัดการประชุมในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid Conference) โดยมีการจัดประชุมสัมมนาภาพรวมและการประชุมกลุ่มย่อย ในด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา วิจัยและพัฒนาหลักสูตร และการบริหารธุรกิจ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาต่าง ๆ การระดมความคิดเห็นและประสบการณ์ และสร้างเครือข่ายความรู้ด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรมให้กับคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทั่วไปจากทั่วประเทศและต่างประเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอขยายเวลาการส่งผลงานวิจัย จากเดิมวันสุดท้ายวันที่ 17 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2566

ขอขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15 ทางเว็บไซต์ http://ncteched.fte.kmutnb.ac.th หรือ E-mail : [email protected] และการประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ทางเว็บไซต์ http://icteched.fte.kmutnb.ac.th หรือ E-mail : [email protected]