วว.หารือ 3 องค์กรเครือข่ายวิสาหกิจ /สมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ประเทศฝรั่งเศส

23 May 2023

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม วว. พร้อมด้วย รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) หารือกับ 3 เครือข่ายวิสาหกิจเครือข่ายวิสาหกิจ /สมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องสำอางประเทศฝรั่งเศส ดังนี้

วว.หารือ 3 องค์กรเครือข่ายวิสาหกิจ /สมาพันธ์ผู้ประกอบการเครื่องสำอาง ประเทศฝรั่งเศส

1.  European DIGITAL SME Alliance  เพื่อหารือกับ Mr. Antonio Grasso, EU Policy Director, และคณะ  ซึ่งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยมีผู้แทนของวิสาหกิจภายใต้เครือข่าย มากกว่า 45,000 แห่ง จาก 30 ประเทศทั่วสหภาพยุโรปและประเทศใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และแนวปฏิบัติที่ดีในภาคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ระหว่างสมาชิก  

2. The Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs DG GROW (European Commission) โดยได้หารือกับ Mr. Seraf?n GONZALEZ SANCHEZ (International Unit), DG GROW มีภารกิจในการกำกับดูแลการจัดการตลาดสินค้าและบริการให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการจะสามารถทำธุรกรรมได้อย่างเป็นธรรมและมีความยืดหยุ่น สามารถแข่งขันได้โดยไม่เกิดการผูกขาด พร้อมกับสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว 

3.  The French Cosmetics Association for SMEs หรือ COSMED   โดยร่วมหารือกับ Caroline BASSONI, Director of Regulatory Affairs ทั้งนี้ COSMED มีสมาชิกเป็นตัวแทนของบริษัทขนาดเล็กกลางและใหญ่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางในฝรั่งเศส มากกว่า 1,100 แห่ง  

ในการนี้ผู้ว่าการ วว. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้แทนหน่วยงานว่า ปัจจุบันผู้ประกอบด้านเครื่องสำอางในประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากสมุนไพรประจำถิ่นที่มีเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดย วว. พร้อมสนับสนุนด้านการวิจัยพัฒนา และการวิเคราะห์ทดสอบเพื่อให้สินค้าส่งออกได้ในระดับสากล