กทม.ติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ CATAS System

24 May 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม.กล่าวถึงแนวทางการป้องกันเด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบจากร้านจำหน่ายกัญชาว่า สนอ.ได้จัดประชุมการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวังผลกระทบจากกฎหมายกัญชาเสรีในพื้นที่กรุงเทพฯ แก่สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่กรุงเทพฯ เฝ้าระวังการใช้กัญชาในนักเรียนภายในสถานศึกษา หากพบเห็นให้รายงานผลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) ทันที และให้สถานศึกษาทุกสังกัดดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน โดยบูรณาการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาคีเครือข่ายภายในโรงเรียน สร้างระบบการป้องกันและเฝ้าระวัง เช่น สร้างเครือข่ายนักเรียน นักเรียนแกนนำ และจิตอาสา ในการให้ความรู้ ดูแล ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และเครือข่ายภายนอกโรงเรียน ทั้งผู้ปกครอง ชุมชน และภาคประชาชน เช่น อาสาสมัครกรุงเทพมหานครที่อยู่ในชุมชนรอบโรงเรียน สร้างการรับรู้และร่วมกันเฝ้าระวัง รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าภายนอกให้มีส่วนร่วมเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามกฎหมาย และเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

กทม.ติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ CATAS System

ขณะเดียวกัน สนอ.โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.เขต) 50 เขต ซึ่งจัดประชุมทุก 2 เดือน โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมศูนย์ฯ ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบเฝ้าระวังการจำหน่ายกัญชาในพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณรอบสถานศึกษา หากพบการจำหน่ายกัญชาที่ไม่ถูกต้องตามข้อกฎหมาย หรือสุ่มเสี่ยงจะเกิดความไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน ให้ประสานแจ้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที อีกทั้งได้แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงตามประกาศ สธ.เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 และประกาศ สธ.เรื่องกำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ.2565 ให้ทุกสำนักงานเขตทราบ รวมทั้งแจ้งประกาศกรมอนามัย เรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.๒๕๖๕ โดยสถานประกอบกิจการอาหารต้องจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหาร โดยจัดทำข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชา แสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมด และแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหาร และหากพบร้านค้าในลักษณะรถเร่ ซึ่งอาจมีการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และขนมที่มีส่วนผสมของกัญชาและสารเสพติดอื่น ๆ ให้แจ้งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที และบังคับใช้กฎหมายอื่นตามอำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง เพื่อควบคุมผู้ค้าและร้านค้าในลักษณะรถเร่ที่ตั้งอยู่บริเวณชุมชนและรอบสถานศึกษา ไม่ให้เกิดผลกระทบ นอกจากนั้น ยังได้สำรวจข้อมูลจำนวนผู้ค้าและร้านค้าที่จำหน่ายกัญชาบริเวณรอบสถานศึกษา ส่งให้สำนักงานเขตและสำนักเทศกิจ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบและจะประสานข้อมูลกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อขอทราบข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาในพื้นที่กรุงเทพฯ ต่อไป

กทม.ติดตามเฝ้าระวังการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาผ่านระบบ CATAS System