ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขับเคลื่อนไทยสู่สังคม Net Zero

24 May 2023

จากการดำเนินธุรกิจด้วยความใส่ใจ และมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ล่าสุด ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) เพิ่มอีก 2 รายการ ได้แก่ กระดาษถ่ายเอกสารดั๊บเบิ้ล เอ ขนาด A4 80 แกรม และเยื่อแผ่นแห้ง (Dry Pulp) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO   

ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขับเคลื่อนไทยสู่สังคม Net Zero

ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้ดำเนินโครงการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) ในปี 2566 รวมทั้งสิ้นอีก 12 ผลิตภัณฑ์ โดยก่อนหน้านี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้รับประกาศนียบัตรการรับรอง "เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน (CE-CFP)" ในส่วนของผลิตภัณฑ์เยื่อกระดาษรีไซเคิล (RCP) เมื่อปลายปี 2565 ที่ผ่านมา และดั๊บเบิ้ล เอ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (Thailand Carbon Neutral Network) หรือ TCNN เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการจัดการก๊าซเรือนกระจก ตอกย้ำการเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำ ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจไทยบนเวทีการค้าโลก ร่วมสร้างการเติบโตในทุกมิติบนสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emission)