วว. ต้อนรับคณะ Board of Audit of Japan ตรวจประเมินผลโครงการ SATREPS ภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ผลิตพลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากพืชที่มิใช่อาหาร

31 May 2023

ดร.ประทีป วงษ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานต้อนรับ Mr. Tomohiro Shikano, Senior Director และคณะ Board of Auditor ประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้แทนญี่ปุ่นจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และ JICA ในโอกาสตรวจประเมินผลโครงการ SATREPS ภายใต้ความร่วมมือโครงการวิจัยการผลิตพลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากพืชที่มิใช่อาหาร (Project on Innovation on Production and Automotive Utilization of Biofuels from Non-Food Biomass) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร ADMIN วว. เทคโนธานี

วว. ต้อนรับคณะ Board of Audit of Japan ตรวจประเมินผลโครงการ SATREPS ภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ผลิตพลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากพืชที่มิใช่อาหาร

ทั้งนี้ โครงการวิจัยการผลิตพลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากพืชที่มิใช่อาหาร ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานญี่ปุ่น ประกอบด้วย AIST, Waseda University และ หน่วยงานไทย (วว. สวทช. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) ระหว่างปี 2010-2016 โดยได้เรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นและได้รับการสนับสนุน ทั้งเครื่องจักรครุภัณฑ์ และอุปกรณ์วิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ ผลจากความสำเร็จของโครงการฯ ช่วยเสริมศักยภาพทีมคณะผู้วิจัยและหน่วยงาน ให้เป็น Hub ศูนย์กลางถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับสู่ภูมิภาคอาเซียน ปรากฎได้จากโครงการ ASEAN Network for Biomass Open Research (ANBOR) และ Third Country Training Program ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทดแทนจากชีวมวล โดยเฉพาะ Biodiesel คุณภาพสูงสู่อาเซียน อีกทั้ง ยังเป็นการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดผลในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะ ข้อ 7 พลังงานสะอาด ข้อ 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และยังเป็นการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพืชที่มิใช่อาหาร เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางอาหารและทางเลือกของแหล่งพลังงานอีกด้วย

วว. ต้อนรับคณะ Board of Audit of Japan ตรวจประเมินผลโครงการ SATREPS ภายใต้ความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่น ผลิตพลังงานชีวมวลคุณภาพสูงจากพืชที่มิใช่อาหาร