วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

16 May 2023

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566 (รอบที่ 4 Direct Admission) ระหว่างวันที่ 20- 31 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ที่ https://student.mytcas.com

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรม  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จบแล้วทำงานอะไร..สถาปนิกนักวิชาการ นักวิจัย เจ้าของกิจการ  นักพัฒนาโครงการ  นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ประสานงานโครงการ
  • สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายในจบแล้วทำงานอะไร…ผู้บริหารงานโครงการ ที่ปรึกษาโครงการออกแบบภายในผู้สอน นักวิชาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจการค้าวัสดุและอุปกรณ์ ธุรกิจการค้าเครื่องเรือนและของตกแต่งรวมทั้งงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านการออกแบบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ หรืองานออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2566