TQC สร้างทัพใหญ่ คลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนไทย ในยุคดิจิทัล

15 May 2023

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  รอดจากภัย คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  สุวรรณหงษ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและนวัตกรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.วุชธิตา คงดี ประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ทีคิวซี จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท ทีคิวซี จำกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุข ภายใต้แนวคิด Quality Of Working Life And Happiness ในวัน 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม PH 410 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  

TQC สร้างทัพใหญ่ คลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนไทย ในยุคดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  สุวรรณหงษ์ และ ดร. วุชธิตา คงดี กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงในปัจจุบัน เช่น ปัญหามลพิษในอากาศ ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาวะเรือนกระจก ส่งผลกระทบด้านสุขภาพของคนไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ร่วม MOU ทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงตกลงร่วมกัน เพื่อทำมาตรการ แนวทางรับมือผลกระทบต่อสุขภาพ และลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกันนานัปการ

นอกจากนั้นทางสองฝ่ายยังกล่าวว่า "สุขภาพ" คือสิ่งที่สำคัญ การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุข (Quality of working life and Happiness) รวมถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ดี และส่งผลให้องค์กร สังคมมีความมั่นคง เพราะพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และมีความสุข ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรองค์กร สร้างสรรเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเต็มที่  เมื่อทุกคนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ย่อมนำมาซึ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)" ได้แก่ มิติเศรฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม มิติการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ซึ่งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรม ทำมาตการ โครงการ อบรมทางวิชาการ เพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ให้คนทำงานในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566- 2570)

TQC สร้างทัพใหญ่ คลื่นลูกใหม่ ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตคนไทย ในยุคดิจิทัล