บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 51

03 May 2023

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (TCCC)  ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ในประเทศไทย  ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ ตราสิงห์ ตราเด็กน้อย และตราทีซีซีซี ได้จัดงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 โดยมีนายยูจิ  ยูอาสะ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) จัดงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ครั้งที่ 51

ซึ่งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 855 ล้านบาท โดยที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 818.6 ล้านบาท นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติ อนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและการบริการ พร้อมสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของเกษตรกรในฐานะพันธมิตร เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์การเป็นที่หนึ่งในใจเกษตรกรต่อไปในอนาคต