วว.ร่วมรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ

09 May 2023

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการพบปะหารือร่วมกับ นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะ โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูง  ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว.ร่วมเป็นเกียรติในงาน โอกาสนี้ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ร่วมในการหารือดังกล่าว พร้อมกันนี้เอกอัครราชทูตจีนและคณะ ยังได้ร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สวนผักกาด ที่จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญและศิลปวัตถุของทั้งชาติไทยและของโลกที่เก็บสะสมโดยพลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต หรือ เสด็จในกรมฯ และ หม่อมราชวงศ์พันธุ์ทิพย์ บริพัตร   ในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566  ณ วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยา  กรุงเทพฯ

วว.ร่วมรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ

อนึ่ง วว. เป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) กับสาธารณรัฐประชาชนจีนมาอย่างยาวนาน โดย วว. มีโครงการและคู่ความร่วมมือกับสถาบันวิจัยฯ ของจีนในหลากหลายสาขา อาทิ ด้านระบบขนส่งทางราง สาขาเกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้ประเทศจีนได้แสดงความตั้งใจและพร้อมที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดความร่วมมือด้าน วทน. ของทั้งสองประเทศต่อไป

วว.ร่วมรับรองเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ