OOE SPU ต้อนรับ ม.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning และการผลิตสื่อดิจิทัล

08 May 2023

สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (OOE SPU)ให้การต้อนรับ ดร.องอาจ เทียบเกาะ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning รวมถึงการผลิตสื่อดิจิทัล เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้มีการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ได้อย่างโดดเด่นและมีประสิทธิภาพ โดยมี ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ และทีมงาน OOE SPU ร่วมถ่ายทอดความรู้พร้อมการบรรยายสรุปในเรื่องความสำคัญในการบริหารจัดการการศึกษาด้านระบบ e-learning พร้อมรูปแบบการดำเนินการ e-learning ในปัจจุบัน และการผลิตสื่อดิจิทัล ตลอดจนปัญหาต่างๆ รวมถึงแนวทางการแก้ไขในการดำเนินงานอีกทั้งให้ข้อมูลในการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของ BUB ต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ณ ห้องบงกช ชั้น 6 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

OOE SPU ต้อนรับ ม.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning และการผลิตสื่อดิจิทัล

OOE SPU ต้อนรับ ม.อุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning และการผลิตสื่อดิจิทัล