GPSC ผนึกความร่วมมือ 5 หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการคนมีไฟ หนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500 กิโลวัตต์พีคใน 5 ปี

15 Dec 2023

คุณปริญดา มาอิ่มใจ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท.. ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ "คนมีไฟ" กับหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 5 แห่ง รวมขนาดการติดตั้งรวม 105 กิโลวัตต์พีค ได้แก่ 1.โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ 3.โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เขตสุขภาพที่ 8 จ.อุดรธานี 4.สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 5.มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง พิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องประชุม GPSC ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ

GPSC ผนึกความร่วมมือ 5 หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการคนมีไฟ หนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 500 กิโลวัตต์พีคใน 5 ปี

ทั้งนี้ โครงการ "คนมีไฟ" เป็นโครงการที่ GPSC ร่วมมือกับกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ดำเนินงานด้านการศึกษา สาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอโครงการเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน จากการนำค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไปพัฒนาชุมชนโดยรอบ โดย GPSC ตั้งเป้าหมายสนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 500 กิโลวัตต์พีค ในระยะเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2566 ถึงปี 2570 นี้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ GPSC ที่ต้องการส่งมอบพลังงานสะอาด สร้างการเข้าถึงพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนและสังคม