SPU มหาวิทยาลัยเอกชน หนึ่งเดียว! ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566"

17 Feb 2023

ยกนิ้วให้! มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ได้รับประกาศเกียรติคุณ "ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566" จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ ร่วมกับ. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.). และนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในปี 2566 นี้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ ทั้งนี้สำหรับรางวัลประกาศเกียรติคุณดังกล่าว มอบให้เพื่อเป็นการยกย่องให้เกียรติแก่สถาบ้นอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ด้านการสอนที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถ ในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆนี้

SPU มหาวิทยาลัยเอกชน หนึ่งเดียว! ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566"

SPU มหาวิทยาลัยเอกชน หนึ่งเดียว! ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น "มหาวิทยาลัยที่มีนโยบายส่งเสริม อาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอน ประจำปี 2566"