วว. / TBIA ประสบผลสำเร็จใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ตามแนวทาง Circular Economy

23 Feb 2023

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  (ศนก.)   นำโดย   ดร.รจนา ตั้งกุลบริบูรณ์  ผอ.ศนก.  พร้อมทีมงาน ได้แก่ ดร.กนกอร  อัมพรายน์  นักวิจัยอาวุโส  ศนก. และคณะทำงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช (SFP Lab) นำเสนอผลงาน "การใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับปรุงดินและวิจารณ์โครงการกับชุมชนนำร่อง" ภายใต้การดำเนินโครงการชุมชนนำร่องใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ในตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ นายวิบูลย์ พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (TBIA) ดร.วันทนีย์ จองคำ ที่ปรึกษาสมาคม บริษัท ไทยวา และบริษัท SMS  Corporation โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นจากหลายภาคส่วน อาทิ เทศบาลตำบลท่าข้าม โรงไฟฟ้าบางปะกง อำเภอบางปะกง ตัวแทนชุมชนหมู่ 3 ตัวแทนชุมชนหมู่ 4 และหมู่ 7 ตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

วว. / TBIA ประสบผลสำเร็จใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ตามแนวทาง Circular Economy

ทั้งนี้ วว. ดำเนินโครงการชุมชนนำร่องใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับปรุงดินร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย  โดยนำถุงพลาสติกชีวภาพมาใช้ในการคัดแยกขยะอินทรีย์ แล้วจัดเก็บเพื่อนำมาหมักรวมกับมูลสัตว์พัฒนาเป็นสารปรับปรุงดินที่สามารถเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุภายในดิน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้นและช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะอินทรีย์ร่วมกับการใช้ถุงพลาสติกชีวภาพ สร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ วิเคราะห์/ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุปรับปรุงดิน และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในการหมุนเวียนใช้เศษอาหาร ขยะอินทรีย์ และพลาสติกชีวภาพ ในการรักษาสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย อันจะก่อให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการหมุนเวียนในประเทศต่อไป

จากการดำเนินโครงการได้ผลผลิต (Output) คือ การย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพในสภาวะการหมักร่วมกับขยะอินทรีย์ในชุมชนภายในระยะเวลา 2 เดือน ได้วัสดุปรับปรุงดินที่มีส่วนผสมของพลาสติกชีวภาพที่มีคุณภาพดี สามารถใช้เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุภายในดิน เกิดชุมชนต้นแบบในการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ชุมชนที่มีส่วนผสมของพลาสติกชีวภาพ จำนวน 3 ชุมชน และได้ผลลัพธ์ (Outcome) คือ กระตุ้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจและการตื่นตัวด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินที่มีสภาพเสื่อมโทรมด้วยการใช้วัสดุอินทรีย์ และสร้างความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกและใช้พลาสติกชีวภาพเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) ตามแนวทาง Circular Economy โดยผลสำเร็จของโครงการฯ จะนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ณ ตำบลท่าข้าม พร้อมขยายผลไปยังชุมชนอื่นที่สนใจในอำเภอบางปะกง และขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นๆของประเทศต่อไป

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย และพืช (SFP Lab)   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์  วว.  ให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ / ทดสอบตัวอย่างดิน น้ำ พืช ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยชีวภาพ  เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตปุ๋ย และลดต้นทุนด้วยการใช้ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับดินและพืช  ได้แก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง  ค่าการนำไฟฟ้า  ปริมาณธาตุอาหารหลัก  ธาตุอาหารรอง  ธาตุอาหารเสริม  และปริมาณโลหะหนัก เป็นต้น   โดยมีความพร้อมด้านเครื่องมือซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 รวมทั้งการดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001

สอบถามรายละเอียดและรับบริการจาก ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9015 E-mail : [email protected]

วว. / TBIA ประสบผลสำเร็จใช้พลาสติกชีวภาพบรรจุขยะอินทรีย์หมักเป็นวัสดุปรับปรุงดิน ตามแนวทาง Circular Economy