VGI จัดโครงการ "1 วัน 1000 รอยยิ้ม" ครั้งที่ 15 ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ จังหวัดอุดรธานี

21 Feb 2023

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ วีจีไอ ("VGI") ผู้นำการตลาด Offline-to-Online ("O2O") โซลูชั่นส์ ผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ซึ่งมีพันธกิจในการสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้การคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อโครงการ "1 วัน 1000 รอยยิ้ม" ครั้งที่ 15 โดยวีจีไอได้เล็งเห็นถึงปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำและให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการศึกษาและเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมสำหรับคนในประเทศเสมอมา  คุณมารุต อรรถไกวัลวที รองประธานกรรมการ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงาน ได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการศึกษาและอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อาทิ เครื่องดนตรี, คอมพิวเตอร์ แก่เยาวชนโรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 200,000 บาท รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าและปรับปรุงสนามเด็กเล่นในครั้งนี้ด้วย

VGI จัดโครงการ "1 วัน 1000 รอยยิ้ม" ครั้งที่ 15 ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ จังหวัดอุดรธานี

สำหรับโครงการ "1 วัน 1000 รอยยิ้ม" เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการร่วมเป็นอีก1พลังในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม โดยวีจีไอเชื่อว่าการส่งต่อและขยายโอกาสทางการศึกษาต่างๆ จะสามารถส่งเสริม พัฒนาทักษะและศักยภาพของคนในประเทศได้อย่างยั่งยืน อันจะเห็นได้จากความสำเร็จของการจัดโครงการดังกล่าวตลอดทั้ง 15 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ที่วีจีไอได้เข้าไปช่วยเหลือนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ยกตัวอย่างจากการเข้าเยี่ยมเพื่อติดตามผลของโครงการ 1 วัน 1000 รอยยิ้ม ในครั้งที่ 6 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบว่าทางโรงเรียนได้นำอุปกรณ์ต่างๆไปต่อยอดเพื่อส่งเสริมการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิด-19 ที่บุคคลากรมีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นอกจากนี้ยังกลายเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และศูนย์เทคโนโลยีของคนในพื้นที่อีกด้วย

จากความสำเร็จดังกล่าวจะเป็นตัวผลักดันให้บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์โอกาสดีๆเพื่อตอบแทนสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

VGI จัดโครงการ "1 วัน 1000 รอยยิ้ม" ครั้งที่ 15 ส่งมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ณ โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ จังหวัดอุดรธานี