กทม.เน้นย้ำมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนขณะร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก รร.

09 Feb 2023

นางสาวศุภร คุ้มวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (สนศ.) กทม. กล่าวกรณีสื่อออนไลน์เสนอข่าวอุบัติเหตุระหว่างการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีของเด็กนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งใน จ.หนองบัวลำภู ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนศ.ได้กำหนดมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน (รร.) สังกัด กทม.ขณะร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก รร.อาทิ การเข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี รวมทั้งการทัศนศึกษา โดยกำหนดให้เรื่องความปลอดภัยใน รร.เป็นนโยบายสำคัญของ รร.ขณะเดียวกันได้ดำเนินการเรื่องความปลอดภัยใน รร.ร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง โดยสำรวจสภาพสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ชุมชนรอบ รร.จัดระบบเฝ้าระวัง โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลความปลอดภัยนักเรียน กำหนดแผนและขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยใน รร.อย่างเป็นระบบ และมีคู่มือปฏิบัติสำหรับบุคลากร เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนที่ชัดเจน จัดให้มีระบบการดูแลคุ้มครองเด็กที่ดี กำหนดโครงการป้องกันยาเสพติดและพฤติกรรมข่มขู่ รังแกนักเรียน บันทึกข้อมูลอุบัติภัยใน รร.อย่างเป็นระบบ โดยเก็บข้อมูลความเสี่ยง ประกอบด้วย ข้อมูลการบาดเจ็บทั้งในและนอก รร.ข้อมูลสิ่งแวดล้อมเสี่ยงและข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รร.ต้องเตรียมมาตรการความปลอดภัยของสถานที่ให้เรียบร้อยอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนค่ายลูกเสือของ กทม.มีมาตรการจัดกิจกรรมเข้าค่าย โดยห้ามจัดกิจกรรมทางน้ำทุกประเภท และการจัดกิจกรรมรอบกองไฟ กำหนดให้ใช้กองไฟประดิษฐ์แทนการจุดกองไฟจริง นอกจากนั้น รร.สังกัด กทม.ยังจัดให้มีหลักสูตรจิตสำนึกความปลอดภัย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนในสังกัดมีความรู้และสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้นักเรียน ตลอดจนกำชับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยขณะร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งสอดส่องดูแลนักเรียนให้ปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะจัดกิจกรรม