กทม.ใช้แนวทาง RRTTPR ป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ พร้อมจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุก

15 Feb 2023

นายสุนทร สุนทรชาติ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวถึงการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของ กทม.ว่า กรุงเทพมหานคร โดย สนอ.มีแนวทางป้องกันและแก้ไขโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตามแนวทาง RRTTPR (Reach-Recruit-Test-Treat-Prevention-Retain) คือ Reach&Recruit : จัดบริการเชิงรับและเชิงรุกการให้ข้อมูลความรู้และชักชวนตรวจคัดกรองเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นในสถานศึกษา สถานบันเทิง และจุดรวมตัวของกลุ่มเป้ามายร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ และองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO)

Test &Treat : การตรวจคัดกรองเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เบิกจ่ายตามสิทธิและไม่เสียค่าใช้จ่ายในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มผู้ไร้สิทธิ หากพบผู้ติดเชื้อให้บริการดูแลรักษา หรือส่งต่อตามสิทธิการรักษา Prevention : ส่งเสริมการป้องกันโดยการใช้ถุงยางอนามัย สารหล่อลื่น และยาป้องกันก่อน - หลังการติดเชื้อ HIV (PrEP/PEP) Retain : การติดตามผู้ติดเชื้อให้เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง และผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ติดตามป้องกันให้ผลเป็นลบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น กทม.ยังมีคลินิกรักปลอดภัย ดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 9 แห่ง BKK Pride Clinic 21 แห่ง ส่งเสริม ป้องกัน รักษากลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ คลินิก PrEP Bangkok และคลินิกวัยรุ่น 16 แห่ง

ส่วนด้านระบบบริการสุขภาพกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะการเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงยางอนามัย ตลอดจนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยให้กลุ่มวัยรุ่น เพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ รวมทั้งการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กทม.ได้จัดหาและกระจายถุงยางอนามัย สารหล่อลื่นให้กลุ่มเป้าหมาย ทั้งเยาวชนในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา สถานบันเทิง และสถานประกอบการ รวมทั้งวางแผนการดำเนินงาน ร่วมดำเนินงาน จัดบริการ และติดตามประเมินผล ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องทุกปี