GVREIT คงฟอร์มเก่งต่อเนื่อง รักษาอัตราการเช่าสูง 92% ไตรมาส 1/2566 เตรียมจ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 0.1980 บาทต่อหน่วย

15 Feb 2023

บริษัท เฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ "FPCAMT" ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ หรือ "GVREIT" เปิดผลการดำเนินงานของกองทรัสต์ในไตรมาส 1 ปีงบการเงิน 2566 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565) มีรายได้รวมอยู่ที่ 290.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.83 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย GVREIT จะดำเนินการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาสที่ 1ปีงบการเงิน 2566 ในอัตรา 0.1980 บาทต่อหน่วยทรัสต์ คิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ตอบแทนทั้งสิ้นกว่า 161.33 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายในวันที่ 10 มีนาคม 2566

GVREIT คงฟอร์มเก่งต่อเนื่อง รักษาอัตราการเช่าสูง 92% ไตรมาส 1/2566 เตรียมจ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 0.1980 บาทต่อหน่วย

นางสาวจันทราภรณ์ จัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายส่งผลให้หลายประเทศกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งเรื่องการเดินทางและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เห็นได้จากหลายบริษัทออกนโยบายให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศเต็มรูปแบบ อันเป็นปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อธุรกิจออฟฟิศให้เช่า กอปรกับการบริหารจัดการที่ดีของ GVREIT ทำให้ในไตรมาส 1 ปีงบการเงิน 2566 สามารถรักษาอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 92 % โดยมีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ยของโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ อยู่ที่ 96% และโครงการสาทร สแควร์ อยู่ที่ 91%

อย่างไรก็ดี กองทรัสต์ได้เดินหน้าดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาระดับอัตราการเช่าให้อยู่ในระดับสูง ทั้งการจัดหาผู้เช่าให้สอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น และการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่า ควบคู่กับการเพิ่มโอกาสในการปรับอัตราค่าเช่าในอนาคต และการจัดการต้นทุนและรายได้ของกองทรัสต์ให้มีความสม่ำเสมอ ขณะเดียวกัน FPCAMT ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG) พร้อมกับบริหารจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ด้วยความรอบคอบและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างมั่นคงและยั่งยืน

GVREIT คงฟอร์มเก่งต่อเนื่อง รักษาอัตราการเช่าสูง 92% ไตรมาส 1/2566 เตรียมจ่ายปันผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 0.1980 บาทต่อหน่วย