กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมดำเนินการ "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลตลาดไชยาฯ"

14 Feb 2023

กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมดำเนินการ "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลตลาดไชยาฯ" บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมดำเนินการ "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลตลาดไชยาฯ"

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ติดตามการปฏิบัติราชการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยพื้นที่อำเภอไชยา โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจสำคัญในด้านการพัฒนาเมือง ดำเนินการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย สำหรับพื้นที่ตำบลไชยา มีระบบระบายน้ำลงสู่เส้นทางระบายน้ำหลัก ไหลผ่านเทศบาลระบายน้ำลงสู่คลองไชยา คลองท่าโพธิ์ และคลองไชยาล่าง ซึ่งระบบระบายน้ำภายในพื้นที่ชุมชนเหล่านั้น มีระบบท่อขนาดเล็ก ทำให้ประสิทธิภาพการระบายน้ำค่อนข้างต่ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน และเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำหลากจะทำให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งคลองไชยาอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากที่ตั้งชุมชนเป็นที่ราบลุ่ม ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาและได้ร่วมหาแนวทางแก้ไข จึงมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ดำเนินการสำรวจและออกแบบระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในระยะเร่งด่วน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณปี 2566 มีองค์ประกอบ ได้แก่ งานวางระบบรางระบายน้ำปรับระดับถนน ทางเท้า บ่อสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ โดยมีพื้นที่ป้องกันน้ำระยะที่ 1 พื้นที่ได้รับประโยชน์ 0.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 546 ไร่ ผู้ได้รับประโยชน์ 857 คน พื้นที่ป้องกันน้ำระยะที่ 2 พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 945 ไร่ ผู้ได้รับประโยชน์ 938 คน และพื้นที่ป้องกันน้ำระยะที่ 3 พื้นที่ได้รับประโยชน์ 0.8 ตารางกิโลเมตร หรือ 480 ไร่ ผู้ได้รับประโยชน์ 929 คน ทั้งนี้ เมื่อโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของชุมชนและช่วยป้องกันความเสียหายทั้งชีวิต และทรัพย์สินได้เป็นอย่างดี รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย

กรมโยธาฯ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมดำเนินการ "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบเทศบาลตำบลตลาดไชยาฯ"