อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งเร่งให้สำรวจความเสียหายของประชาชน จากสถานการณ์อุทกภัย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

21 Oct 2022

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ครั้งที่ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบทูลในเรื่องของอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ซึ่งพระองค์ทรงมีรับสั่งให้เร่งดูแลประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยให้เร็วที่สุด ให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี โดยการปฏิบัติต้องบูรณาการร่วมกัน มีการวางแผนอย่างดีในการบริหารจัดการ ไม่ซ้ำซ้อน และใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาช่วยประชาชนให้พ้นทุกข์ สิ่งสำคัญคือ พระองค์ทรงมีรับสั่งให้นำสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำไปประยุกต์ใช้

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง สั่งเร่งให้สำรวจความเสียหายของประชาชน จากสถานการณ์อุทกภัย ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

จากพระราชดำรัสที่ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ประสบอุทกภัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงได้มอบนโยบายในการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม โดยให้ถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ เตรียมความพร้อม ทั้งกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรกลสาธารณภัย ให้พร้อมออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนตามแผนเผชิญเหตุอุทกภัย อาทิ การกำจัดวัชพืช ขยะตามเส้นทางน้ำ การพร่องน้ำในแหล่งน้ำ การเร่งระบายน้ำ/การเปิดทางน้ำ/ผลักดันน้ำ ออกจากพื้นที่ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม เมื่อสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่คลี่คลาย ให้เร่งสำรวจผลกระทบ ความเสียหายในด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว ในการนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจความเสียหายของที่อยู่อาศัย อาคารสิ่งปลูกสร้าง ยุ้งข้าว โรงเรือน รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย พร้อมดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทันที

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า หลังจากรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด ให้ร่วมมือกับทางจังหวัด เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยจัดตั้งคณะทำงานสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ประกอบด้วย บุคลากรด้านช่าง ได้แก่ ช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูช่าง อาสาสมัคร นักศึกษาช่าง ตลอดจนเอกชน ดำเนินการสำรวจ ประมาณราคาความเสียหายของที่อยู่อาศัย อาคารสิ่งปลูกสร้าง ยุ้งข้าว โรงเรือน รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 โดยเร็วที่สุด