สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ลงนาม MOU ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

30 Jan 2023

นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับ นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ลงนาม MOU ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝึมือได้มาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตและการพัฒนาประเทศ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ จำนวน 3 ปี ตามกรอบความร่วมมือ 9 ข้อ ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึก และได้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ต่อมาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ได้แนะนำการฝึกอบรมด้วยระบบ Computer Managed Instruction (CMI) ให้แก่นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างแมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี รวมจำนวน 75 คน