สพร. 32 จันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา

16 Feb 2023

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝึมือได้มาตรฐานฝีมือแรงงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในอนาคตและการพัฒนาประเทศ โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ จำนวน 3 ปี ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในบันทึก และได้จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน และต่างฝ่ายต่างถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น ศูนย์ประชุมราชมงคลจันทบุรี

สพร. 32 จันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา

สพร. 32 จันทบุรี ลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่นักเรียน นักศึกษา