แพทย์รามาฯ คว้ารางวัลผลงานวิจัย "ด้านการจำแนกจุดกำเนิดมะเร็งเต้านมก้อนที่สอง" ในต่างประเทศ

22 Mar 2023

ผลงานวิจัยด้านการจำแนกจุดกำเนิดมะเร็งเต้านมก้อนที่สอง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั้งสองข้าง ของแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ได้รับรางวัลทุนนำเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมนานาชาติโรคมะเร็งเต้านมที่ออสเตรีย โชว์ศักยภาพการเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอดของภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แพทย์รามาฯ คว้ารางวัลผลงานวิจัย "ด้านการจำแนกจุดกำเนิดมะเร็งเต้านมก้อนที่สอง" ในต่างประเทศ

ทีมศัลยแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมนานาชาติโรคมะเร็งเต้านม ครั้งที่18 (18thSt. Gallen International Breast Cancer Conference) ประจำปี 2566 ณ เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย

สำหรับผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลทุนนำเสนอผลงานวิจัย (Educational grant) ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง "Distinguishing second primary tumor from metastasis in bilateral breast cancer using clinicopathological correlation and whole exome sequencing - based clonal relatedness analyses" หรือ การจำแนกจุดกำเนิดมะเร็งเต้านมก้อนที่สอง ในผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมทั้งสองข้าง โดยการใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ทางคลินิก ร่วมกับการศึกษาความใกล้ชิดของโคลนจากผลตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมเอ็กโซม

นำเสนอโดย พญ.ลักขณา อดิเรกลาภวงศ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ทำให้สามารถเข้าใจชีววิทยาของโรคมะเร็งเต้านม และช่วยอธิบายความแตกต่างของมะเร็งเต้านมกรณีตรวจพบโรคในเต้านมทั้งสองข้างได้ดียิ่งขึ้น

ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จาก รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย หัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา รศ.ดร.พญ.ณฐินี จินาวัฒน์ อาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ และอาจารย์ประจำหน่วยเวชศาสตร์ปริวรรต ซึ่งเป็นที่ปรึกษาวิจัยหลักของโครงการ คุณธนัสถา ถนอมชาต นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้วิจัยหลัก รศ.นพ.เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ และคณาจารย์และทีมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดหน่วยศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลรามาธิบดี