ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ครั้งที่ 38 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

22 Mar 2023

ก.ล.ต. ร่วมการประชุม ACMF ครั้งที่ 38 พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนในอาเซียน ผู้แทนจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) สำนักเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือทิศทางเชิงนโยบายและผลักดันการดำเนินงานของ ACMF ภายใต้ ACMF Action Plan 2021-2025 โดยเน้นย้ำบทบาทของตลาดทุนในการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566

ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ครั้งที่ 38 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผู้แทนของ ก.ล.ต. เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ASEAN Capital Markets Forum: ACMF) ครั้งที่ 38 ซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพ ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการพัฒนา ASEAN Taxonomy ฉบับที่ 2 ซึ่งดำเนินการภายใต้ ASEAN Taxonomy Board สำหรับเนื้อหาที่เพิ่มเติมจะครอบคลุมวิธีการและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินสำหรับภาคธุรกิจที่กำหนด และคาดว่าจะเผยแพร่ในสิ้นเดือนมีนาคม 2566

ที่ประชุมยังได้เห็นชอบต่อหลักการในการพัฒนา Transition Pathway ของอาเซียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืน และแนวทางการศึกษาเพื่อพัฒนา Voluntary Carbon Market ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในภาคการเงิน โดยเฉพาะด้านการเปิดเผยข้อมูลและการเปลี่ยนผ่านของธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง International Sustainability Standards Board (ISSB) และ ACMF เพื่อรองรับพัฒนาการและมาตรฐานด้านการเปิดเผยข้อมูลเพื่อความยั่งยืนใหม่ ๆ พร้อมชื่นชมต่อความสำเร็จในการพัฒนา Sustainable Finance Knowledge Hub เพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านความยั่งยืน
บนเว็บไซต์ของ ACMF

สำหรับประเด็นด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงและพัฒนาความน่าสนใจของตลาดทุนอาเซียน ที่ประชุมได้เห็นชอบต่อแนวทางการพัฒนา ASEAN Green Lane และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2566 ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่การเสนอขายกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืนภายใต้โครงการ ASEAN CIS และแนวทางการปรับปรุงวิธีการประเมิน ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) ให้สอดคล้องกับแนวทางสากลและรับทราบผลการแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศสมาชิก

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบแผนงานในการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนและโครงการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ระหว่างกัน โดย ก.ล.ต. ไทยยังแสดงความขอบคุณต่อองค์กรต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินการของ ACMF เพื่อผลักดันการดำเนินการที่สำคัญของ ACMF ให้บรรลุผลลัพธ์ในระยะต่อไป

ก.ล.ต. ร่วมประชุมหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนอาเซียน (ACMF) ครั้งที่ 38 ณ เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย