ธปท. - ก.ล.ต. - คปภ. รับมอบประกาศเกียรติคุณ<br>ในการขับเคลื่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงิน

22 Mar 2023

วันที่ 22 มีนาคม 2566 หน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจการเงิน 3 องค์กร ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณจากพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เพื่อยกย่องเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (2019)) ในงาน "PDPA Going Forward ก้าวไปข้างหน้ากับ PDPA" ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) ร่วมกับ สมาคมเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย (Thai Data Protection Officer Association) ณ โรงแรมอัศวิน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนหน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจการเงินที่ได้รับประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ประกอบด้วย ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. และ นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายองค์กรสัมพันธ์ ธปท.

ธปท. - ก.ล.ต. - คปภ. รับมอบประกาศเกียรติคุณ<br>ในการขับเคลื่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงิน

งาน PDPA Going Forward จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและเน้นย้ำความสำคัญของการปฏิบัติตาม PDPA เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ในงานดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจการเงิน ทั้ง ธปท. ก.ล.ต. และสำนักงาน คปภ. ได้ร่วมกันจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลภาคธุรกิจการเงิน และ สคส. ตามที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงิน เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ซึ่งมีความร่วมมือสำคัญในหลายด้าน ทั้งการกำหนดนโยบาย กรอบและกระบวนการในการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงินให้มีความสอดคล้องกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการกำกับดูแล ตลอดจนร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในภาคธุรกิจการเงินและให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของภาคธุรกิจการเงินเกิดผลอย่างราบรื่นในทางปฏิบัติ มีผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างแท้จริง