มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จัดอบรมหลักสูตร Micro MBA "N.A.P. Service and Trading" ให้พนักงาน

24 Mar 2023

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำด้านการให้บริการรับทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารแบบครบวงจรมายาวนานกว่า 40 ปี จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบ อบรมหลักสูตร Micro MBA "N.A.P. Service and Trading" ให้พนักงาน เพื่อเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ในการบริหารทีมงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการในธุรกิจที่มีหัวใจด้านบริการ

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จัดอบรมหลักสูตร Micro MBA "N.A.P. Service and Trading" ให้พนักงาน

โดย ผศ.ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่าที่ผ่านมาศูนย์เซนต์โทมัส อไควนัส วิสดอม ดิเวลลอบเมนต์ เซ็นเตอร์ (St.ThomasAquinas Wisdom Development Center) ภายใต้คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ดำเนินกิจกรรมจัดอบรมให้กับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นของหลักสูตรที่เข้าถึงง่ายเพิ่มการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม การ Workshop และปรับเพิ่มวิทยากรและเวลาอบรมให้เหมาะสม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี ช่วยเติมเต็มประโยชน์ให้กับผู้เข้าอบรมและผู้ประกอบการได้อย่างสูงสุด

ส่วนล่าสุด ศูนย์เซนต์โทมัส อไควนัส วิสดอม ดิเวลลอบเมนต์ เซ็นเตอร์ ได้ร่วมกับบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด จัดอบรมหลักสูตร Micro MBA "N.A.P. Service and Trading (Training 4 days at Huamak and 3 days at Suvarnabhumi campus)" จำนวน 42 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม และ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ วิทยาเขตหัวหมาก และวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ด้วยเนื้อหาการอบรม ประกอบด้วย 1.Service Mind and Benchmarking การบริการด้วยใจและมาตรฐานการบริการ 2.Business Process and Preventive Action กระบวนการธุรกิจและการป้องกันการเกิดปัญหาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3.Effective Negotiation and Presentation การเจรจาต่อรองและการนำเสนอเพื่อความสำเร็จ 4.Leadership for Team Success พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อนำทีมสู่ความสำเร็จ 5.Conflict Management with Self-and-Team Management บริหารแรงกดดันการบริหารตนเองและทีมงาน 6.Project Management การบริหารโครงการ และ 7.การวิเคราะห์กรณีศึกษาในหัวข้อที่เรียนมา

บรรยากาศการอบรมในโครงการดังกล่าว มีทั้ง Workshop เชิงปฏิบัติการและการเสริมสร้างการเรียนรู้ ทั้ง 7 วิชา ได้สาระองค์ความรู้ภาควิชาการและจากประสบการณ์ที่วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำมาถ่ายทอด ได้รับทั้งความสุขสนุกสนานในการอบรม มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและแชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ได้ทำ Workshop แบบสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดและวิธีการทำงาน พัฒนาทักษะ เพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงยกระดับพนักงานและองค์กรสู่ระดับชั้นนำต่อไป

นอกจากนี้ภายหลังการจัดอบรมเสร็จสิ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา ศูนย์เซนต์โทมัส อไควนัส วิสดอม ดิเวลลอบเมนต์ เซ็นเตอร์ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร Micro MBA ในโครงการ "N.A.P. Service and Trading" โดยมี ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ให้โอวาทและกล่าวปิดการอบรม รวมทั้งผศ.ดร.อุรีย์เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ให้เกียรติร่วมแสดงความขอบคุณ คณะกรรมการบริหารประกอบด้วย คุณนงลักษณ์ สังขรัตน์   ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร คุณเอกลักษณ์ สังขรัตน์ คุณยศวรรธน์  เมสันธสุวรรณ คุณสุรัฐชัย  เชนยะวณิช คุณจรุงพันฑ์ เชนยะวณิช คณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ที่เข้าร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมรับประทานอาหารและชมการแสดงรำอวยพร ของนักศึกษาคณะดนตรีและ ผศ. ดร. ปัณณวิช สนิทนราทร คณบดีคณะดนตรี เข้าร่วมงาน บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้อง Museum มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ  

เพื่อก้าวต่อไปในงานด้านการให้บริการรับทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคารแบบครบวงจรที่ทุกคนไว้วางใจ ด้วยบริษัทเอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของผู้บริหารระดับกลางในองค์กรที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนทิศทางการเติบโตขององค์กรธุรกิจบริการในปัจจุบันและอนาคต

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและบริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จัดอบรมหลักสูตร Micro MBA "N.A.P. Service and Trading" ให้พนักงาน