วว.ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย

14 Mar 2023

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไม้ดอกไม้ประดับในประเทศ ได้รับรู้และเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ดอกไม้ประดับ ที่มีส่วนช่วยในยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร

วว.ร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเลย

ซึ่งที่ผ่านมา วว. ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์ ไม้ดอกไม้ประดับ ให้มีลักษณะสีสันของดอกที่หลากหลาย ลำต้นแข็งแรง ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ส่งผลให้ผู้ประกอบการจังหวัดเลยสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ โอกาสนี้ ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม ดร.ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ ส่วนราชการจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ ประธานหอการค้าจังหวัดเลย เข้าร่วมหารือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดด้วย วันที่ 14 มีนาคม 2566 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย