โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อร่วมกับอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ "Sports Medicine Intensive Day 2023"

17 Mar 2023

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อ ร่วมกับอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา และราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ Sports medicine intensive Day 2023 (SMID 2023) ในหัวข้อ All about the Meniscus All about the Biceps เมื่อวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชา ชื่นชูจิตต์ ประธานอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาจากสถาบันต่าง ๆ มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน ณ CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นวิทยาการที่นานาประเทศให้ความสำคัญและเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์การกีฬายังเป็นศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมคุณภาพและการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปอีกด้วย ทั้งนี้ การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกาย ยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาหรือเพิ่มพูนองค์ความรู้ของบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความเข้าใจถึงขั้นตอนการประเมินภาวะการบาดเจ็บ การรักษา การฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นในระยะสั้น อีกทั้งสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพ รวมทั้งยังให้ความรู้แก่ประชาชนถึงการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันภาวะการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป ศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จึงได้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการ Sports medicine intensive Day 2023 (SMID 2023) ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่และทบทวนความรู้วิชาการทางเวชศาสตร์การกีฬา การบาดเจ็บจากการเสื่อมสภาพ รวมถึงการผ่าตัดส่องกล้องข้อไหล่ ข้อเข่า ที่ตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ล่าสุดที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อร่วมกับอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ "Sports Medicine Intensive Day 2023"

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อร่วมกับอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ "Sports Medicine Intensive Day 2023"