ชมรมโรงพยาบาลเอกชน เชียงใหม่ - ลำพูน ... จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ"

28 Aug 2023

เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3 ... ชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ - ลำพูน ดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ" (Advance ICD-10) ให้แก่เจ้าหน้าที่ พยาบาลที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลเอกชนต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ

ชมรมโรงพยาบาลเอกชน เชียงใหม่ - ลำพูน ... จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ"

โดย รศ.ดร.นพ.วรรษา เปาอินทร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หัวหน้าศูนย์ประสานการใช้บัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ, ประเทศไทย และ ดร.มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข , หัวหน้า ICD Office ศูนย์ประสานการใช้บัญชีจำแนกโรคระหว่างประเทศ, ประเทศไทย พร้อมรับของที่ระลึก เพื่อเป็นการขอบคุณจาก นพ.นพพร นิวัฒนนันท์ ประธานชมรมโรงพยาบาลเอกชนเชียงใหม่ - ลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรผู้ให้รหัสโรคของสถานพยาบาลสมาชิกได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ ตรงตามมาตรฐานการให้รหัสโรค (Standard Coding Guidelines) รวมทั้งอัพเดทข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับการให้รหัสโรคในครั้งนี้ด้วย

ชมรมโรงพยาบาลเอกชน เชียงใหม่ - ลำพูน ... จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "มาตรฐานการให้รหัสโรคและหัตถการ"