พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566

18 Aug 2023

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563-2564 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566

ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2563-2564

โดยวันนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปริญญาโทและปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้ารับปริญญาบัตร ภาคเช้า รวม 1,362 คน และภาคบ่าย มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้ารับปริญญาบัตร รวม 1,133 คน มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกสู่สากล เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน ได้มาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะชีวิตในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีจิตสาธารณะ ตลอดจนรักและภูมิใจในท้องถิ่นของตน พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น บริหารจัดการ องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566